Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report z 1. ronku SoundtraConu (2008)Hmm, je ptek, venku jasn nebe a j se snam za doprovodu The Core od Ch. Younga sepsat pr vt o prbhu prvnho SoundtraConu. Jen doufm, e na nic podstatnho nezapomenu. Take se pohodln usate, puste si v oblben soundtrack a nechte se unst zpt do minulho tdne, kdy to vechno zaalo. Pipraveni? Zanme...

Tenkrt ped tdnem v jednom msteku na Vysoin...

 

ptek 24.10. 2008
Bylo pr minut po sedm veer, kdy nae skupinka (pepak, Ubik a moje malikost) dorazila do Chotboe, msta zaslbenho Festivalu fantazie Specil. O nkolik dalch minut jsme u sedli v Akvrku, kde E-Wan prv seznamoval prvn nvtvnky s podrobnm programem SoundtraConu. Po seznmen s programem dolo na nkolik smvnch fotek skladatel a karikatur Remote Control a tak dolo na videoklipy. Vidt zpvat Dannyho Elfmana jako pedofila v klipu "Little Girls" z doby, kdy zpval ve skupin Oingo Boingo, byl pro m lehk ok, ale zrove jsem se nedokzal ubrnit smchu :-) A E-Wan ns neetil. Krom nkolika dalch videoklip skupiny Oingo Boingo jsme si poslechli nazpvan nejznmj hudebn tmata (nap. Indiana Jones, Superman, James Bond, atd.) v podn Andrew Goldenberga. Jako teniku na dortu si na zvr schoval video s nahranm pozdravem eskm fanoukm od skladatele Trevora Jonese, kter tak poslal osobn podepsanou fotografii a ceny do soute. Nco takovho rozhodn pot srdce kadho fanouka filmov hudby.
Po zahjen nsledovala E-wanova pednka o spoluprci dvou vznamnch osobnost 40. a 60. let 20. stolet a to reisra Alfreda Hitchcocka a skladatele Bernarda Herrmanna. Spoluprce tchto naprosto charakterov odlinch osobnost (Herrmann - vbun, Hitchcock - klias) pinesla skvosty nejen ve filmu, ale i ve filmov hudb (Vertigo, Psycho, apod.). E-Wan rozebral motivy a scny u nejvznamjch film, tak se zmnil o setkn Herrmanna s Johnem Williamsem a tak o tom, pro a jak skonila spoluprce Herrmanna s Hitchcockem. Pak pislo odlehen v podob kouzeln hudby z kreslench pohdek, o kterou se nm postarala Bodlinka. Pestoe forma pednky nebyla zrovna nejvhodnj, urit si kad piel na sv alespo v podob pjemnho poslechu psniek ze starch a novch disneyovek (Snhurka, Bambi, Tarzan, ...) nebo z novjch animk od Pixaru (Shrek, Hled se Nemo, ...). Nestihli se probrat ukzky ze vech nachystanch animk, ale to se urit naprav na dalm conu. Potom pila na adu sice zajmav, ale pro moje ui he straviteln koncertn tvorba Johna Williamse v E-Wanov podn. Te u aspo vm, co znamen temn strana Johna Williamse, nebo je to tvorba naprosto odlin od jakkoliv filmov hudby, kterou jste od nj mohli slyet. Alespo jsem se mimo jin dovdl i to, e Williams m rd stromy, co vyjaduj nkter jeho dla. Na sklonku prvnho dne (tedy v jedenct veer) se promtal Williamsv koncert z roku 2005, na kter zstalo poslednch pr peivch. Bhem promtn se lidi pomalu rozutekli do mstnch bar a hospdek a nebo se li podn vyspat na druh den.

Fotogalerie (24.10. 2008)

 

sobota 25.10. 2008
Sobotn rno nebylo zrovna pjemn, ale to nm nezabrnilo bt derem devt opt v Akvrku. Aspo e jsme tam nebyli jedin ;-) Bhem E-Wanovy rann pednky o brnnskm rodkovi E. W. Korngoldovi, kter ovlivnil nejen smr tehdej filmov hudby, ale i pedvn Oscar, se dostavili i dal nvtvnci. Ne Amerika poznala Korngolda, kter tam jet ped zatkem vlky emigroval, dostval Oscara za nejlep hudbu f hudebnho oddlen a ne skladatel (Oscara za Korngoldovu hudbu k filmu Anthony Adverse zskal toti Leo B. Forbstein, co Korngolda natvalo). V roce 1938 se vak vci zmnili, nebo Oscara za The Adventures of Robin Hood u zskal sm Korngold. Bhem obshl pednky jsme si mohli poslechnout spoustu ukzek z jeho filmov hudby i z nkterch jeho nejznmjch oper. Korngoldovi vd dnen fanouci filmov hudby opravdu za mnoh. Kolem dest pevzala tafetu Salla a jej pednka o trailerov hudb zamen na hudbu spolenosti Immediate Music. Teda takhle stylov vykrdaky jsem snad jet neslyel. Jejich knihovna nabz nepebern mnostv skladeb (nap. variace na tma z Forresta Gumpa, Poslednho Mohykna, atd.), kter bych si ale neuml pedstavit nikde jinde ne v trailerech. Epick skladby s vokly jsou dobe poslouchateln, ale po nkolika skladbch zjstte, e zn skoro pod stejn. Zajmav zpsob vdlku, ale nakonec pro ne. Rozhodn jsem se dozvdl zajmav informace o ne zrovna klasick filmov hudb. Po hudb z trailer nsledoval rozbor motiv z tetralogie Indiana Jonese (neekan) v E-Wanov podn. Motivy, kter se nestihly probrat v tto hodinov pednce, nsledovaly pak v pednce Hudba Indiana Jonese. U aspo vm, kter z hlavnch postav film m vlastn motiv a kter ne. Zajmav tma, dobe pipraven. V poledne nsledovalo promtn dokumentu o Herrmannovi, kter jsem u ale vidl na jednom z naich pedelch OSTing, kadopdn doporuil bych ho vem. Je to unikt, kter stoj za to vidt. Nae skupinka si v tto dob zala na obd do mstn pizrie. Bohuel jsme se vrtili a na sout, nebo jsme museli pes hodinu ekat na tsto. patn karma :-)
Po nvratu z obda jsem byl mile pekvapen ast na souti...mstnost byla tm pln. Sout se skldala ze 40 ukzek, u kterch se mlo uhodnout jmno skladatele a nzev filmu, a z 10 teoretickch otzek, u kterch bylo na vbr ze 3 monost. Sout sice byla mnohem jednodu ne nae klasick soute na OSTinzch, nicmn pro ostatn tak jednoduch peci jen nebyla. Pouili jsme se a na pst pipravme sout skuten pro vechny. Nicmn odpovdi odevzdalo 9 lid a protoe bylo 10 cen, kad nco zskal. Ceny do soute vnovala vydavatelstv Silva Screen Records, Film Score Monthly, SAE a tak sami skladatel jako Debbie Wiseman (podepsan CD Haunted), Bruce Broughton (Infinity, The Presidio a The Ballad of Lucy Whipple), Bear McCreary (podepsan CD Eureka) a Trevor Jones (podepsan fotka s vnovnm). Po souti nsledovalo zajmav povdan o nahravn kompletn hudby z filmu El Cid. Dky dvojici Nick Raine-James Fitzpatrick se fanouci dokali nov a velmi kvalitn nahrvky 140 minut Rzsovy hudby, kter vyla zhruba ped 2 msci na 3CD box setu. Pednka byla zamena na zajmav informace z nahrvn hudby v praskm studiu Smeky a tak na hudbu samotnou. Povdn doprovzely nejen hudebn ukzky tmat, ale tak fotografie z nahrvn, nebo pr astlivc (vetn E-Wana) bylo pmo u nahrvan tto fantastick hudby. Nick s Jamesem zde nahrli u nkolik alb s kompletn hudbou (nap. True Grit, The Guns from Navarone), nicmn to vypad, e studio Smeky definitvn kon, co je obrovsk koda. J ml tu est bhem El Cida opravit a obodovat odevzdan odpovdi soutcch. Pi takovm skvostu to lo jedna bse ;-) Po burze soundtrack, kter se promnila spe ve volnou debatu (jedin prodvajc byli E-Wan a Aman), nsledovala Salla s dvkou asijsk filmov hudby, konkrtn korejsk. Pravda, ani hudba Dongjune Leea, ani hudba Yeong-Wook Joa, na kter byla pednka zamena, rozhodn neznla njak exoticky, jak by lovk ekal, spe naopak, ale i pesto si tato hudba nala mezi nmi spznn due.
Posledn dv pednky ped vyhlenm vherc soute byly vnovan u zmiovan hudb z Indiana Jonese, kde E-Wan dokonil analzu motiv (hlavn ze tvrtho filmu), ekl nco o aknch sekvencch a tak ns seznmil s histori vydanch soundtrack (rzn vydan verze), a pednce zamen na hudebn ukzky ze sci-fi film od 50. let po souasnost, kterou pipravila Hana'an. Databze obsahovala pes 150 ukzek (vetn ukzek z eskch sci-fi film), z nich bohuel kvli asov tsni nebyla monost pustit vechny. Skonilo se u roku 2000, zbytek je plnovn na druh ronk conu. Bhem sv pednky tak pipravila men poznvac sout. Kdo jako prvn uhodl film, vyhrl jako pamtku na FFS a na n con run kreslen pohled. Po tto divcky spn pednce nsledovalo vyhlen vtz poznvac soute i soute, kter probhla na eskch strnkch Johna Williamse. Ve webov souti zvtzil Anthony a odnesl si kompilaci s hudbou z trilogie o Indiana Jonesovi podepsan Nickem Rainem. Jak u jsem se zmnil, v poznvac souti odevzdalo odpovdi 9 lid a kad si odnesl diplom a pknou cenu v podob originlnho soundtracku a magaznu FSM. Zde je seznam vherc vetn dosaench bod (maximum bylo 90):

umstn nick body
1. msto Anthony 75
2. msto Aman 62
3. msto Vamp 49
4. msto Milan 48
5. msto pepak 38
6. msto Salla 37
7. msto Nerhinn 35
8. msto movie 28
9. msto Jekkyl 19

Posledn pednkou conu bylo lechtiv tma Ennio Morricone erotico, ve kter si pro ns Kalidor pipravil rozbor Morriconeho hudby v italskch erotickch filmech ze 70. a 80. let. M osobn asi nejvce zaujalo to, jak Morricone pouil ensk vokl, kter vzdych melodii scny. To opravdu stlo za to! A po tto pednce vlastn oficiln skonil n prvn con zamen na filmovou hudbu, uklzela se vzdoba a pot se u jen promtal koncert Ennia Morriconeho z roku 2004. Ped promtnm se vtina spolenosti rozela a pln skvlch dojm se uloila ke spnku. Tedy spe obrazn eeno...j s Ubikem a se zkapou jsme koukali jet do pl tet rno na Hvzdnou pchotu 3 :-)

Fotogalerie (25.10. 2008)

 

Co ct na zvr? Za n tm dkujeme vem, kte pisli a podpoili ns. Mli jsme radost, e o n con peci jen zjem byl a e filmov hudba nen u ns jen przdn pojem. Tme se na vs na druhm ronku SoundtraConu, kter probhne v rmci Festivalu fantazie zatkem ervence 2009.

Zazvonil zvonec a conu byl konec.

 

Text: Fighter, Foto: Geoffrey, Fighter

 

FF baner