Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report ze 3. ronku SoundtraConu (2010)Leton zatek ervence byl opt ve znamen Festivalu fantazie a pokraovn SoundtraConu zasvcenho filmov hudb.

 

nedle 4.7. 2010
Akoliv zaal SoundtraCon v nedli a v 17:00, byl to vskutku zatek velkolep. Po loskm hostovi Trevoru Jonesovi letos nsledoval dal vznamn filmov skladatel, kterm byl Petr Hapka. K dispozici jsme mli opt Velk sl Kulturnho domu Junior, kter je pro tato setkn vylenn. I letos byl host natolik lkav, aby se nvtevnky festivalu zaplnila cel kapacita slu. Pestoe byl zatek ve znamen netrplivho oekvn, jeliko ml host trochu zpodn, krtili jsme si chvli poutnm videoukzek z jeho hudebn tvorby. Nakonec se Petr Hapka objevil a s nm Dealer (Milan Stopa), kter zajioval hostovi dopravu a tak cel poad moderoval. Pan skladatel byl z potku troiku nervzn a poprosil ns o shovvavost, jeliko mu l zub a odr se to na jeho hlasovm projevu. To jsme samozejm pehleli a pozorn jsme naslouchali vyprvn o jeho hudebnch potcch, prvnm setkn s textaem Michalem Horkem, o spoluprci s reisry a dal zajmavosti ze ivota tto osobnosti filmov hudby. Pan Hapka nebyl takovm vypravem jako teba Trevor Jones, ale to jsme ani neekali. Rozhovor s nm byl velice pjemn, pnosn, bezprostedn. Zajmav byla napklad informace, jak se nahrvalo typick buen srdce pro film Devt srdce. Asi pro vechny bylo pekvapenm, e se jednalo o bouchn na okenice v nahrvacm studiu. Po debat s hostem nsledovala autogramida, o kterou byl podobn jako vloni velk zjem. Po autogramid jsme mli tu est vyfotit se s panem Hapkou na blzk louce, kter se stala ji tradin kulisou pro fotografovn s hosty SoundtraConu.
Po odjezdu mistra Hapky nsledovala pauza na veei a vichni jsme oekvali zlat heb veera - soundtrackotku! Ta mla letos premiru a jej spch byl nevdan. Odstartovala jej Bodlinka trefn zvolenmi psnmi z pohdek, kter byly vybrny peliv s drazem na rytmus a chytlavost. To mlo za nsledek okamit zaplnn tanenho parketu a tato vysok meta se drela po cel veer. Bylo vidt, e soundtracki nejsou dn ostchav introverti, co by v rohu jen popjeli a diskotku proumli. V ele s krlem diskotky E-Wanem jsme trsali skoro cel veer o stoest.

Fotogalerie (4.7. 2010)

 

pondl 5.7. 2010
Rno po soundtrackotce se vstvalo velice pozvolna, ale vidina pestrho programu vyhnala vtinu do kulturnho domu, kde jsme mli vylennou mstnost . 2 ve druhm pate. Ta kapacitn odpovdala Akvriu, kter bylo doposud sdlem SoundtraConu, ale doufme v budouc pidlen vt mstnosti. Kapacita ji toti nedostauje nvtvnosti pednek o filmov hudb a prkrt se stalo, e se nkte zjemci pro peplnnost mstnosti na vybranou pednku dovnit vbec nedostali. Zatek programu byl pizpsoben pednejcm, kte den ped tm navtvili soundtrackotku, a tak se zaalo promtnm koncertu Basila Poledourise v bed. Program ml letos vhodu v tom, e byly zaazeny pauzy na obd i veei a tak si zjemci mohli odskoit v klidu na jdlo, ani by propsli nkterou pednku i koncert. Pedstavil se i nov pednejc - Little Borg, kter uvdl jak vyhlen TOP 10 sci-fi soundtrack, tak i rozbor hudby Michaela Giacchina v nedvnm filmu Star Trek. Sout pro soundtracke byla docela tk, ale trefit se do vkusu vech prost nejde. Jhershaw opt naplnil sl pevn slenami (nevm, jak to dl, asi zvolil sprvn tma) na svm pokraovn pednek o hudb v anime, kter ve sv oblib zdaleka neklesaj. Bertram svou pednkou pedstavil vce i mn znm dvojice skladatel-reisr a dky hdn o ceny jsme si pkn osvili pam. Pednky, kter pipravil E-Wan, jsou svou kvalitou a poutavost skoro ji legendrn a v jejich ele byla letos zcela urit "Hudba ve Star Wars: Inspirace nebo plagit?". Veer ns provedla Salla histori hudby v Battlestar Galactica a vtina z ns se ujistila, e to nejlep pro BSG sloili a pnov Richard Gibbs a Bear McCreary. Po Salle nsledovalo duo Kalidor - E-Wan a to znamenalo dal pokraovn cyklu o hudebn tvorb legendrnho Ennia Morriconeho. Letos byla tmatem hudba v dramatickch filmech. Konec pondlnho programu byl opt ve znamen koncertu, ovem ne jen tak ledajakho. Vtinu z ns informace o zznamu koncertu Joe Hisaishiho nechala relativn chladnmi, ovem o to vtm pekvapenm bylo to, co jsme vidli a slyeli. Znm melodie z film Hayao Miyazakiho byly v podn ohromnho orchestru a jet vtho sboru jedinenm zitkem a pebhn Joe Hisaishiho od klavru k dirigovn bylo pozoruhodn. Ani jsme pvodn nemli v plnu tento koncert shldnout cel, ale jeho proveden ns pikovalo do idl a do plnho zvru. Tm bylo pedn kytice mistrem Miyazakim mistrovi Hisaishimu. Ndhern!

Vsledky Soute pro soundtracke:
UmstnNickPoet bod
1. Vamp25
2. Anthony23
3.-4. Bertram22
3.-4. Milan Hejtmnek22
5. Kalidor21

Fotogalerie (5.7. 2010)

 

ter 6.7. 2010
Tet den SoundtraConu zaal ji v osm rno. Pvodn se ml promtat dokument o Bernardu Herrmannovi, avak kvli technickm potm musel zaskoit Ennio Morricone, jeho koncert tak nakonec zahjil tern program. Nsledovn byl E-Wanovm krtkm pedstavenm hudby z Bollywoodu. Pro nkter z ns bylo celkem pekvapen, e v indickch filmech se pestr muziklov sla objevuj i uprosted vlench film nebo thriller. S nejznmjmi a nejspnjmi klipy jsme mli nyn monost se seznmit. Pak dorazila Bodlinka s napeenmi sladkostmi i slanostmi a s vybranou hudbou. Bhem hodiny jsme ve zkonzumovali a poslechli. K medovm kolkm nm hrli Vel medvdci, dky Pirtm z Karibiku mezi nmi zase kolovaly okoldov mince z jejich pokladu atd. Po oberstven sluchovch a chuovch smysl si Little Borg posvtil na hudbu k filmm Disneyho studia. Ke slovu tak pily ukzky z film Krska a zve, Aladin apod. Pesn v poledne zaala dal sout, kter byla o poznn leh ne ta pondln. Zamen byla na hudbu ze sci-fi, fantasy a horor a uren byla irok veejnosti. Nkte nesoundtracki pekvapili velmi dobrmi vsledky. Po pauze na obd pedstavila ve dvouhodinov pednce Hanaan hudbu z nejznmjch fantasy film. Ve tyi hodiny odpoledne byli vyhleni vtzov obou sout a zrove byly i pedstaveny vsledky ankety Soundtrack roku 2009, kter probhala na diskuznm serveru Lopuch vsledky byly velmi vyrovnan a jen o jeden hlas zvtzil nakonec Avatar Jamese Hornera.
Pot ns Salla provedla psychologickmi zkoutmi filmu a filmov hudby. Dozvdli jsme se, kolik rznch informac s sebou hudba pin a jak to podvdom ovlivuje nae vnmn. Randalf v dal hodin pedstavil nkter znm melodie v rznch nezvyklch verzch a pravch aneb "Soundtrack trochu jinak", jak znl nzev jeho pednky. Kapitn Jack si pipravil mnostv ukzek od hudebnch seskupen X-Ray Dog, Immediate Music a Two Steps from Hell, kter jsou nejvraznj na poli trailerov hudby. Vamp ns provedl esti sriemi serilu Lost a pedstavil nm hlavn i vedlej motivy, kter pro mnostv postav sloil Michael Giacchino. Nsledovaly pednky Hanaan a Bodlinky, kter nm naservrovaly hudbu ve sci-fi (tet a posledn st se zamila tentokrt na hudbu po roce 2005) a v animovanch pohdkch (tentokrt ve filmech po roce 2007). tern program byl zakonen zznamem vbornho koncertu, kter v roce 2008 v londnsk Royal Albert Hall pedstavil hudbu Murraye Golda k serilu Doctor Who. Ve dv hodiny rno tak letos skonil SoundtraCon, jeho program byl opravdu nabit a zajmav, o em svd velk zjem fanouk, kte asto nevhali sedt i na sknch vzadu i na zemi pln vpedu. Tme se na shledn opt za rok v Chotboi.

Vsledky Poznvac FF sout (sci-fi, fantasy & horor):
UmstnNickPoet bod
1. Golfoxovox37
2. Milan Hejtmnek36
3. Milan Klma & Iva Prakov33
4. Nerhinn32
5. kpt. Jack & spol.16

Fotogalerie (6.7. 2010)

 

Text: Kalidor, Anthony; Foto: Kalidor, Randalf
Copyright 2010 SoundtraCon Team

 

FF baner