Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report ze 4. ronku SoundtraConu (2011)Leton SoundtraCon doprovzelo mnoho nepjemnch a neekanch udlost pro organiztory - onemocnl nm dleit len tmu Nikola a oba host mli problmy s pjezdem. Ve bylo nakonec zdrn vyeeno, nepjemnosti zaehnny a celkov tak meme leton setkn fand filmov hudby s radost oznait za velmi vydaen.

(fotogalerie z prbho SoundtraConu je na konci reportu)

  ptek 1.7. 2011
Hned na vod SoundtraConu se musel odsunout zatek besedy s Varhanem Orchestroviem Bauerem, jeliko ho zpozdila neekan dopravn komplikace. Nicmn dky Vakovi Pravdovi jsme mohli nai besedu trochu prothnout na kor jeho poadu "Dolejte editeli". Varhan Orchestrovi Bauer nm na vod besedy pustil nkolik ukzek z jeho hudebn tvorby (zejmna pro znlky festival) a tak jeho novou, upravenou verzi na hymny. Pan Bauer odpovdal na dotazy nejen modertora Milana Stopy, ale tak na mnoh dotazy nvtvnk besedy. Vyzaovala z nj profesionalita, vstcnost a oddan zaplenost pro prci skladatele nejen filmov hudby. Velmi ns potilo, kdy na dotaz "Zda-li poslouch soundracky a m-li oblben skladatele filmov hudby" zareagoval otevenm kufku a nzornou prezentac jeho oblbench soundtrack. Kad CD okomentoval, pro zrovna tuhle hudbu rd poslouch a obas doplnil i informac, kter konkrtn skladby jsou jeho nejoblbenj. Dozvdli jsme se napklad, e geniln je hudba k Jurskmu parku, hlavn pak k jeho druhmu dlu a nejlep jsou skladby 4, 7 a 9. V tomto bodu besedy zahlo vem soundrackm u srdce, jeliko nen nic potujcho pro soundtracke, ne sdlet radost z poslechu filmov hudby se skladatelem filmov hudby. Po besed nsledovalo oficiln zahjen v na pidlen mstnosti . 33 v Sokolovn, kter nemohl zahjit nikdo jin ne autor SoundtraConu - E-Wan. Zahjen bylo okoenno zajmavmi a obas velmi vtipnmi ukzkami z film a seril, ve kterch vystupovali i byli parodovni skladatel filmov hudby. Po E-Wanovi nastoupil Meridius, kter je velmi nadjn skladatel filmov hudby. Ve sv pednce ns seznmil se svmi skladatelskmi zatky obohacenmi prezentac programu Cubase, v nm skld, a vslednmi psobivmi ukzkami. Ji od zatku sv tvorby se setkval s nevarem trendu stylu skldn hudby, kdy je skladatelova intuitivnost a originalita omezovna a potlaovna poadavky reisra i producent koprovat jinou filmovou hudbu. O tom jsme se mohli nzorn pesvdit pi srovnn jedn Meridiovy prce pro reklamu, ve kter originln (temnj a psobivj verze) byla zamtnuta pro "straideln" dojem a nahrazena mn temnm hudebnm podkresem napodobujcm jinou filmovou hudbu. Tm skonilo pten pjemn posezen a nsledovalo jet pjemnj trsn, jeliko do velkho slu ve sportovn hale nastoupily DJ-ky Bodlinka & Jenny, a to znamenalo jen jednu udlost - nastv "Soundtrackotka". Ta se letos oproti losku setkala s mnohem vt nvtvnost a kdo chtl, tak mohl blbnout na parket a do velmi pozdnch nonch hodin.

  sobota 2.7. 2011
Sobotn rno odstartoval dokument o skladateli Philipu Glassovi, jeho ast byla trochu poznamenan absenc pedevm tanen sti publika. Pot nsledovalo "La Grande bouffe" nebo-li "Soundtracky k zakousnut". Tuto ji tradin st programu SoundtraConu si nenechal ujt dn lan fanouek a o mnostv specialit z kuchyn Bodlinky nebyla nouze. Po tomto pjemnm hyperglykemickm oku pila na adu Anthonyho pednka prezentujc oekvanho hosta - Johna Ottmana. Vichni jsme si ujasnili, co vlastn sloil a vybaveni novmi i obnovenmi informacemi jsme byli pipraveni na jeho pjezd. Na odlehen atmosfry probhla jet Anthonyho soundtracksk sout, kter odhalila znalosti/neznalosti a zanajc problmy s pamt soutcch. Po n u nsledovalo dychtiv vykvn pjezdu naeho tolik oekvanho hosta. To natst netrvalo dlouho a n VIP idi Steve pivezl skladatele, stihae a reisra v jedn osob - Johna Ottmana. Beseda s tmto vznamnm skladatelem probhala v kin, jeho kapacita bohuel nebyla pln vyuita. sten to mohlo bt negativn ovlivnno pvodnm zavedenm prodeje vstupenek a jeho zruenm plhodinu ped zatkem besedy. Nicmn publikum bylo odmnno poutavou, bezprostedn a obas vtipnou besedou s tmto nadanm a sympatickm skladatelem.
A je John Ottman tak zdatn stiha, sdlil nm, e sthn film nesn a mnohem radji skld hudbu. Dle jsme se dozvdli, e mezi sv nejlep soundtracky ad X-meny 2 a nenpadn film Incognito a e kdy ml skldat hudbu k Singerov verzi Supermana, dostval od fanouk pvodnho score vhrun e-maily. Tak nm sdlil, e ho velmi mrzelo, e nemohl skldat hudbu pro tet dl X-men, co si zptn dnes mysl o sv reijn prvotin Urban legend 2: Final cut a spoustu dalch zajmavch vc ze zkulis skldn filmov hudby. Po besed probhala v kulturnm dom autogramida, kterou si nikdo nechtl nechat ujt. John Ottman, vybaven arzenlem fix vech barev a kvalit, ochotn podepisoval ve, co mu pilo pod ruku a dky vnovn poznal bhem autogramidy celou plejdu eskch (a slovenskch) jmen. Komu to bylo mlo, mohl se s Johnem Ottmanem (a ji v kulturku nebo poslze na nedalek louce) vyfotit. Tmto byl oficiln program Johna Ottmana u konce a nsledovalo hospodsk posezen v Panskm dom, kde si mohl host krapet oddechnout a nasytit se po nronm programu. Bhem hostiny jsme se od Johna Ottmana mimo jin dozvdli, e je velkm fandou Star Treku, a to obzvl᚝ Voyageru. Tmto si zskal jet vce sympati startrekov sti fanouk. Nasycen a smutn z odjezdu pana Ottmana, usedli jsme zpt do mstnosti .33 a vyslechli si vyhlen vsledk sout. Vherci si odnesli krsn soundtracky a diplomy od Hana'an, a ti, co nevyhrli, jim to upmn pli. Hana'an po souti pevzala programovou tafetu a zavedla ns do svta "Hudby Zlat ry Hollywoodu". Kdo chtl strvit zbytek veera se skladatelem Enniem Morricone, navtvil nslednou Kalidorovu pednku "Ennio Morricone bellissimo", kde si dosyta mohl ut nejkrsnj filmovou hudbu tohoto skladatele. Zvr veera u ml bt pouze promtnm koncertu tohoto skladatele, ale po plhodin promtn nastaly problmy s DVD a vc koncertu jsme z nj nevydolovali.

Vsledky hdanksk soute:
UmstnNickPoet bod
1. zia45,5
2. Ubik42,5
3. Indy39,5
4. Bertram36
5. golfoxovox35,5
6. Vamp32
7. Kalidor31
8. jhershaw25

  nedle 3.7. 2011
Tet den SoundraConu pokraoval opt ve znamen Ennia Morriconeho, jeliko byl promtnut dokument vnovan prv tto legend filmov hudby. Po nm piel na adu Fighter, kter ns provedl hudebnm svtem westernovch soundtrack za poslednch 30 let a my si tak mohli ujasnit, kte vce i mn znm skladatel skldali k westernovm filmm hudbu. Po westernech nsledoval pesun do velkho slu, kde E-Wan pednesl dal pednku ze sgy vnovan klenotm filmov hudby. Tentokrt to byl geniln soundtrack Jerryho Goldsmithe k prvnmu filmovmu Star Treku z roku 1979. Mimo prezentace hudebnch motiv ve filmu nm E-Wan pedstavil tak nevedn a mimozemsk nstroje, kter Jerry Goldsmith pi skldn hudby pro tento soundtrack vyuil. A protoe Jerryho Goldsmithe nen nikdy dost, nsledoval o nm dokument, kter do etiny peloila nae dvorn titulkov pekladatelka Salla. Dalm bodem programu byla prezentace nejzajmavjch soundtrack roku 2010, kter podn provila kapacitu mstnosti . 33. Ta byla napchovan sedcmi, stojcmi i lecmi nvtvnky, kte dychtiv sledovali a poslouchali soundtrackov tipy roku 2010 pednejcho Anthonyho. Abychom nesedli dlouho na jednom mst, pesunuli jsme se po Anthonyho pednce do velkho slu kulturnho domu a sledovali divadeln hudebn duel dvou sci-fi klasik - Star Trek vs. Battlestar Galactica. Koovn ochotnci v patinch sci-fi kostmech pod vedenm Hana'an pedvedli divky oblben duel a vichni se tme, co se na prknech, kter znamenaj svt, odehraje pt. Teba se dokme duelu Red Dwarf vs. Shaun the Sheep, kdo v. Mimochodem duel ST vs BSG dopadl nerozhodn. Nsledovala Anthonyho pednka o Jamesi Hornerovi zamen na jeho vykrdn a sebevykrdn, i chcete-li citovn. Salla pak pila s podobnm tmatem: "Hudebn citace a parodie" s mnostvm ukzek. Zjistili jsme, e s velkou oblibou vykrdaj hollywoodsk soundtracky v n, hlavn Hans Zimmer by ml nkdy uvaovat o njak alob. Pobavily i ukzky ze Simpsonovch, kte cituj filmy a filmovou hudbu skuten velmi asto. V dal pednce pedstavil Anthony souasnou panlskou filmovou hudbu a jej nejvznamnj skladatele. Nvtvnci mohli zskat zkladn informace o tto opomjen sti soundtrackovho svta a poslechnout si nkolik pknch audio i videoukzek z tvorby Alberta Iglesiase, Roque Banose, Javiera Navarreta i Fernanda Velzqueze. Po pednce pak bel jet dvouhodinov koncert Roque Banose, kter se odehrl v roce 2008 v Cordb.

  pondl 4.7. 2011
V devt hodin rno E-Wan popl sluchu pznivcm indickch rytm v pednce "Dobr rno s Bollywodem", pak ns Salla seznmila s voklnmi sly, se ktermi je mon se setkat v serilu Battlestar Gallactica a v jedenct jsme si mohli zpjemnit hodinu zajmavmi soundtrackovmi videoukzkami z Youtube. Nsledoval Anthonyho "Portrt Johna Barryho", legendy filmov hudby, kter ns opustila letos v lednu. Po nm jsme se jet k Barrymu vrtili prostednictvm plhodinovho dokumentu o hudb v bondovkch.
Po pauze na obd dorazil kpt. Jack s trailerovou hudbou a pak opt Salla s druhou st pednky o psychologii hudby ve filmech. Opt byla mstnost naprosto pln, sedlo se i na zemi. Bodlinka nm pak ekla zajmavosti o hudb v eskch veerncch a Anthony vyhlsil vsledky ankety "Top 10 fantasy soundtracky", kde pedstavil deset nejspnjch film tohoto nru podle hlasovn fanouk na Lopuchu a na facebookov strnce SoundtraConu. Asi nepekvap, e prvn msto vyhrl s velkm nskokem Barbar Conan skladatele Basila Poledourise, nsledovn prvnm a tetm dlem Pna prsten. Randalf nm pak pinesl hudebn ukzky, kde byly slavn filmov melodie pedstaveny v netradin metalov, rockov i jin form. A E-Wan pidal dal pednku o svm milovanm Johnu Williamsovi, tentokrt o jeho hudb k sci-fi. Posledn pednkou pak byly Bodlininy "Kouzeln tny zem pohdek". Definitivn pak leton SoundtraCon zakonila "Bollywood Party", kter mla velk ohlas, spoustu tancechtivch nvtvnk a patila k nejvydaenjm stem letonho programu.

Pestoe nm leton SoundtraCon pinesl mnoho organizanch komplikac, podailo se nm je vechny odstranit i eliminovat. Vsledkem je pjemn dojem z povedenho programu plnho zajmavch, obas zbavnch a pedevm poutav pounch pednek ze svta filmov hudby. Oba host tento ronk vznamn pozvedli a my doufme, e pt rok bude zase radostnm a nadenm setknm ptel filmov hudby.

Fotogalerie

 

Text: Kalidor, Anthony; Foto: Kalidor, Randalf , Lokutus
Copyright 13.7. 2011 SoundtraCon Team

 

FF baner